กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th


 


ป.ป.ช. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินฯ ของหน่วยงาน (คลินิก ITA)                  (23 มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกให้คคำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสระแก้ว (คลินิก ITA) ที่มีปัญหา โดยมี จำนวนเทศบาลที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 เทศบาล ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว