กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/welfare

 
 

 

 

อำนาจ - หน้าที่


มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
    มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๖๒-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามลักษณะงานโดยทั่วไป และหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด
    โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายใน ดังนี้
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
    สำหรับการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม หรือส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม  ให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศที่เทศบาลกำหนด