เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง       สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
.........................................................
               เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้
 1.คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
          - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
          - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
          - ขับเคลื่อน 2 ล้อ
          - ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
          - เป็นกระบะสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ป้องกันรอยขีดข่วน)
          - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
          - เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต
          - ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และมีจำหน่ายในท้องตลาด
          - ตัวรถและเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีสภาพ
            พร้อมใช้งาน
          - มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
          - ล้ออัลล์ลอย พร้อมยางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
          - มีระบบกระจกหมุน ขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อค
          - พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
          - การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
          - มีระบบเครื่องเสียงรุ่นล่าสุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
          - ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ด้านหน้า 40% ด้านข้างดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูและด้านหลัง 60%
          - มีคู่มือการใช้รถ
          - มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ) สำหรับรถยนต์ พร้อมจดทะเบียนรถยนต์
          - พ่นสีตราสัญลักษณ์ และข้อความให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
          - รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
          - เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์
          - ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2558
 
ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ จำนวนเงิน 787,000.- (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
                   6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30  12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
                  กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
 
                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว