เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฏคม 2553

จำนวน 27961 คน  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2559
       (20 มิ.ย.59)
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู...
  ทม.สก. รับการตรวจจากคณะอนุกรรมประเมินประสิทธิภาพแล...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
  ประชุมประจำเดือนมิถุนายนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมื...
  งานกองช่าง ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สำรวจถนนเทศบาล 22 ...
  นายกฯ เขียด ลงพื้นที่ขุดลอกคลองหลังโรงเรียนสระแก้ว
  ทม.สก. ร่วมกับโรงเรียนสระแก้ว มอบบ้านให้กับนักเรีย...
  นายกฯ เขียด นำพี่น้องประชาชนตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ...
  พิธีมอบบ้านโครงการ "สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ...
  นายกฯ เขียด เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 5 ซอยข้าง...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.