เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,829,919.92 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
                        ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT                       จำนวน 1 โครงการ
                        CONCRETE พร้อมวางท่อ                     
                        ระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล                     
                        2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5                     
                        
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น 6 ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง
                 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,240,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว เชื่อถือ
                 12. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย               
               กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
               สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
               กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น 6 ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขาก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
               สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
               กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
               สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า  
               13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้าภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
               14. คุณสมบัติเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
               15. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลคอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                     (1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลคอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภันฑ์จากโณงงานผสมแอสฟัลคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ          
                     (2) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภันฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
                     (3) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลคอนกรีต สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงานอุตสาหกรรมแทนผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภันฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน 
                     (4) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลคอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะขนส่งไม่เกิน 100 กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า 60 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสม แอสฟัลคอนกรีตได้ตามที่กำหนด (ตามมาตรฐาน มทช.230-2563 มาตรฐานแอสฟัลคอนกรีต)
                     (5) กรณีใช้โรงงานผสมแอลฟัลคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ 2.15 (1)(2)(3) และ (4)
                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
                   ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจึงถึงวันที่เสนอราคา
                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakaeocity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037421491 ในวันและเวลาราชการ
                   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายังเทศบาลเมืองสระแก้ว ผ่านทางอีเมล์ admin@sakaeocity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเทศบาลเมืองสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sakaeocity.go.th และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  2567


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว