กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/health

 
 

 

 

พนักงานเทศบาล

นายวิบูลย์ เจนพานิช
ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ศิริลักษณ์ เอื้อฤทธิธนสาร
น.ส.อรัญญา เหล็กเพชร
น.ส.ภัทรกาญจน์ ผ่องพรม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
นางกรพินธุ์ คุณาพรพิทักษ์  น.ส.วรารมย์ เร่งรีบ
นายปราณี มรก
นักจัดการงานทั่วไป
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
นายสำราญ ลมพัด


พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง