กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/health

 
 

 

 

อำนาจ - หน้าที่


มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
    มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง  ๖๒-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามลักษณะงานโดยทั่วไป และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด
    โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายใน  ดังนี้   
    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    สำหรับการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศที่เทศบาลกำหนด