เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)

 

รวบรวมผลการฝึกอบรมพนังานเทศบาลเมืองสระแก้ว

     1. กองการศึกษา
         - รายงานสรุปการฝึกอบรมนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57
         - รายงานสรุปการฝึกอบรมนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 64

     2. กองคลัง
         - รายงานสรุปการฝึกอบรมเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 106
         - รายงานสรุปการฝึกอบรมนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 34

     3. กองวิชาการและแผนงาน
         - รายงานสรุปการฝึกอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 77
         - รายงานสรุปการฝึกอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 80