กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อถล.ทม.สก.


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองทุกกอง และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้/กิจกรรมเข้ากลุ่มสัมพันธ์ โดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง เมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อ.เมืองใหม่ จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกะเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และสัตว์ป่าและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกะเบนอันเนื่องมาจากพระราขดำริ และศึกษาดูงาน เรื่องด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 25- 26 เมษายน 2562 จำนวน 200 คน
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-19