กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 
 


กิจกรรม"โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


(19 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีฯ พร้อมนายอภิชัย พิทยานุรักษ์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม นางสุภาภรณ์ จะนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางมาลัย ถนัดค้า ผู้อำนวยการกองศึกษา นางพรณิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 1 ร่วมปลูกต้นไม้ใน กิจกรรม"โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง

2024-05-24
2023-08-25
2023-08-25
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25