เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559)              
 ......................................................................................
 
                 ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,377,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559) ดังนี้
                  1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 39 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,053,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
 
                   ก. งานรักษาความสะอาด  จำนวน 24 คน
 
                    1. กำหนดวันทำงานปกติ
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ  7  วัน)
 
                    2. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                             2.1 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์
                             ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00 – 16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.2 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันเสาร์
                              ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00 – 12.00น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 6  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.3 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันอาทิตย์
                             ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  05.00 – 08.00น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 3  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                    จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดด้านนอก
                    จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึงร้านเจ้แป๊ดและถนนรอบตลาดสดด้านใน
                   จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                    จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
                    จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า
                    จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้ำเย็น
                    จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนนเทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว)
                    จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8   (ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า  หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส
                    จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าหจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนเทศบาล11,13,15 และถนนเทศบาล17 ซอย1
                    จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว
                    จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว
                    จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
                    จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว
                    จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า)
                    จุดที่ 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้าถึงวงเวียนสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
                    จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว(นอกรั้วอาคารสำนักงาน)
                   จุดที่ 22 ทางเข้าถนนเทศบาล 6 (สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝั่ง
                   จุดที่ 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (ร้านโชติกา)
                  จุดที่ 24  ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางจนถึงสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ
                    - ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                    - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                   
                   4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                             - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                             - เป็นสัญชาติไทย
 
                    ข งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน 15 คน
                    1. กำหนดวันทำงานปกติ
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ7 วัน)
                    2. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                             2.1 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.2 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันเสาร์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00– 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.3 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันอาทิตย์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00– 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 3  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                    ชุดที่ 1 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ฝั่งซ้ายถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าร้านคักอีหลี ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บ้านเอื้ออาทร ปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ และร้านอาหารดู๋ดี๋ และฝั่งขวาถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ถึงทางเข้าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร้านเนื้อย่างมาลัย ปั้มเอสโซ่ และตั้งแต่ถนนเทศบาล 17 บ้านหัวกุญแจ ถึงร้านแว่นบิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าซอย 17/3, 17/4, 17/5หมู่บ้านสุขจินต์ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแต่หน้าร้านเซเว่นถึงหน้าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย  1, 2 และ 3
                    ชุดที่ 2 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ท่าจอดรถสายวังน้ำเย็นถนนเทศบาล 19ถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง เข้าซอยบ้านดาบตู้ถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 ถนนเทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนนเทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่บ้านร่มรื่น หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค หมู่บ้านธงชัย หมู่บ้านพรนิมิต ห้างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร์  โรงเรียนชุมชนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                    ชุดที่ 3 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เข้าสำนักงานที่ดิน บ้านคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  ชุมชนย่อยที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและบ้านพักข้าราชการ ค่ายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย (รวม 7 ซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านคลองปูน ออกจากชุมชนย่อยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสำนักงานบริการโทรศัพท์ ถึงร้านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
                    ชุดที่ 4 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ถนนเทศบาล  1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6 ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บ้านหนองเสม็ดเหนือ บ้านลัดกะสังเหนือ บ้านลัดกะสัง หมู่บ้านประสพโชค ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว  สระแก้ว – สระขวัญ 1 สระแก้ว – สระขวัญ 2 บ้านคลองจาน บ้านสวนตาลวิว ศูนย์โตโยต้าและหมู่บ้านบริเวณด้านหลัง โคกกำนัน หมู่บ้านหลังปั๊มน้ำมันบางจาก ปั้ม PT โรงฆ่าสัตว์ หมู่บ้านเย็นจิตต์ สวนน้ำ  และศูนย์ Honda
                    - ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีงานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                    - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
 
                    4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                             - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                             - เป็นสัญชาติไทย
 
    โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร สอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 15/2559 ลงวันที่  13 มิถุนายน 2559
                   ราคากลาง                                      1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง                 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา             3 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 15/2559
 
                    2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ จำนวน  12  คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559       เป็นจำนวนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
                   ก. กำหนดวันทำงานปกติ
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ6 วัน)
 
                    ข. กำหนดเวลาทำงาน
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง  (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                      1. พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วและบริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ถนน และบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล
                             - ตัดหญ้าถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้พร้อมเก็บกวาด
                             - เพาะ ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสำนักงานเทศบาล
                             - ฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้ารอบอาคารสำนักงานเทศบาล
                      2.  สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ถนนรอบสระน้ำ
                             - ตัดหญ้าถอนวัชพืชพร้อมเก็บกวาด
                             - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - ฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้ำ
                             - ทำความสะอาดสระน้ำ เก็บขยะในสระน้ำ
                             - ทำความสะอาดห้องน้ำในสวนสาธารณะ
                      3. เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแต่หน้าปั้มESSO        ไปจนถึงสี่แยกสระแก้ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน้าศูนย์ ISUZU)
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง 
                             - ตัดหญ้าถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้พร้อมเก็บกวาด
                             - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
                      4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
                             - ตัดหญ้าสนามเดือนละ 1 ครั้งพร้อมเก็บกวาด
                             - ตัดแต่งต้นไม้ริมสนามโดยรอบ
                             - ทำความสะอาดห้องน้ำในสนามกีฬา
                   5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                             - ตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
                              - ตัดหญ้าถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้พร้อมเก็บกวาด
                             - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
                             - จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
                      6. หมู่บ้านเอื้ออาทร
                             - ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ริมถนน รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด
                      7. พื้นที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - ตัดหญ้าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) และถนนในเขตชุมชนย่อย พร้อมเก็บกวาด
 
                      8. ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                      9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
 
                    ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                             - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                             - เป็นสัญชาติไทย
        โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
                   ราคากลาง                                       324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง                 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา              3 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 16/2559
 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,377,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. –16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  

                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                    อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว