เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559)
.........................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก    เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมเป็นเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2559) จำนวน 25 คน ดังนี้
 
                    - เจ้าหน้าที่ธุรการ                          จำนวน 2 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้              จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - นักการ                                        จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - พนักงานขับรถยนต์                     จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - คนงานไฟฟ้า                               จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - ภารโรง                                        จำนวน 2 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
                    - พนักงานคัดแยกขยะ                    จำนวน 16 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน
 
โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2559) รายละเอียดดังนี้
 
                   ก. กำหนดวันทำงานปกติ
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน)
 
                   ข. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนดกรณีที่ตำแหน่งใดกำหนดให้มีการอยู่เวร ระยะเวลาการปฏิบัติงานก็ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด
                   หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                      1. ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
                      2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง  ดังนี้
 
                   เจ้าหน้าที่ธุรการ
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้ ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                    เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ การพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอหรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูลควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่างๆ เก็บรักษาเอกสารค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชำระควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
                    นักการ                              
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
                   - อยู่เวรห้องควบคุมตาชั่งกรณีที่เป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) อย่างน้อยวันละ 1 คน
 
                    พนักงานขับรถยนต์      
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
                    คนงานไฟฟ้า                                 
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า เช่น ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลงปรับ ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม และข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
                    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย              
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย  แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  เปิด – ปิด ประตูทางเข้าอยู่เวรกลางวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
 
                    ภารโรง                             
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด – ปิด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                   พนักงานคัดแยกขยะ     
                   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุ๋ยและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                      3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
 
                   ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                   เจ้าหน้าที่ธุรการ
                   - คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
                   เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
                   - คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่น ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
                    นักการ                              
                   - คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
                    พนักงานขับรถยนต์                
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - มีใบอนุญาตขับรถยนต์
                   - มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์
                    คนงานไฟฟ้า                                 
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                   ภารโรง                             
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
 
                    พนักงานคัดแยกขยะ
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้

                   หมายเหตุ  ทุกตำแหน่งต้องเป็นสัญชาติไทย
 
                   ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคภากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่       งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                   อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว