เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
....................................................
 
              ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2559  ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 30 พฤษภาคม  2559 นั้น

              ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่   1  มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 น
 
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่   1    เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว