เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)
 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E1/2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จำนวนเงิน 6,314,000 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   งวดที่ 4 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,262,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - มุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ
                   - ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างบล็อกระบายอากาศเซาะร่อง แล้วเสร็จ
                   - ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
                   - หล่อคอนกรีตผนัง คสล. พร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างพื้น คสล. ผิวขัดมัน แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้าง แล้วเสร็จ
                   งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 25 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,578,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - ติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
                   - ทาสีผนังอาคารและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
                   - เชื่อมระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบภายในโรงเรียน แล้วเสร็จ
                   - ทดสอบระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
                   - เก็บงานก่อสร้างอื่นๆ แล้วเสร็จ
                   - ทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้าง แล้วเสร็จ
 
                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ     ณ    วันที่    25    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว