เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง)
....................................................
 
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E9/2559  ลงวันที่  17 มีนาคม 2559 และผู้รับจ้าง ได้ขอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
                    งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 100 ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 616,100 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยดังนี้
                    -  ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 992 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                    -  ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                    -  เก็บรายละเอียดต่างๆพร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว