เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 26 ซอย 9

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 26 ซอย 9
....................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 26 ซอย 9 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซีตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 380,000.- (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 26 ซอย 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว