เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน (ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน
(ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่)
....................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน (ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2559 (สอบราคา) ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
 
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่   3 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น
 
                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน (ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว