เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------- 
                    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 4 เมษายน 2559  เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคา 3,500,000 .- (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 27 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นั้น
 
                   เนื่องจากได้ตรวจพบว่ามีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ไม่ถูกต้อง
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ     ณ     วันที่   25   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2559

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว