เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว                ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E4/2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 โดยเสนอราคา 2,152,000 บาท   (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.28
                                               
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ       ณ      วันที่   21   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว