เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว)
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วีอินเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม  2559  วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 169,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ส่งมอบงานในวันที่  12 เมษายน 2559 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  20 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว