เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านประธานจ้อย)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม
 (ซอยบ้านประธานจ้อย)
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านประธานจ้อย) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2559 (สอบราคา)  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559  วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 331,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ส่งมอบงานในวันที่  1 เมษายน 2559 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านประธานจ้อย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว