เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 4 (ตลาดสระแก้ว)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 4 (ตลาดสระแก้ว)
 ........................................................
                 ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 4 (ตลาดสระแก้ว) ลงวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
                 บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชร ทอง บุญบันดาล เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 621,589.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพ็ชร ทอง บุญบันดาล เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว     
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 4 (ตลาดสระแก้ว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว