เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกกำนันชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
  เรื่อง  ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์
     บ้านโคกกำนันชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกำนันชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ราคากลาง 726,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้วและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ จัดประมูล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ โดยเสนอราคา 723,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.41
                                               
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ    ณ   วันที่   9   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2559
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกกำนันชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว