เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว
      เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
.........................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                    1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกำนันชุมชนเมืองย่อยที่ 13 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด) 
                   ราคากลาง                                   726,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
                   ค่าแบบแปลน                              700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      60 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E1/2559
 
                   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                                  618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    
                   ค่าแบบแปลน                             600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      60 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E2/2559
 
                   3โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีแยกถนนเทศบาล 17 ซอย 2  (ซอยข้างสนามกีฬาแยกเข้าบ้านทหาร) (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                                   738,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                              700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      90 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E3/2559
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,082,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                   5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดยื่นซองประมูลจ้าง ตามวันและเวลา ดังนี้
                   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกำนัน  ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง            (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
                   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 2  (ซอยข้างสนามกีฬาแยกเข้าบ้านทหาร) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลา ดังนี้
                   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 3 ถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกำนัน  ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหลังสุขศาลาไปศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง            (ซอยบ้านนายเหลี่ยม เงินเชียง) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
                   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 2  (ซอยข้างสนามกีฬาแยกเข้าบ้านทหาร) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน    สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ     ณ     วันที่    8    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว