เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว ซอยหมู่บ้านประกายเพชร (หลังบิ๊กซี)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว
ซอยหมู่บ้านประกายเพชร (หลังบิ๊กซี)
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว ซอยหมู่บ้านประกายเพชร (หลังบิ๊กซี) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E4/2559 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และผู้รับจ้าง ได้ขอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 100 ของราคาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน  681,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้
                   - ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

 

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่  27  มกราคม  2559  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ    ณ    วันที่   26   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว ซอยหมู่บ้านประกายเพชร (หลังบิ๊กซี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว