เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
     ------------------------------------------
                  ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยบริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 40/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 375,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นั้น

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.                             

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ    ณ   วันที่   9   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว