เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3
บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย
…………………………………………………………….
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย โดย บริษัท ซับซกเชี้ยง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 57/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา  10.00 น.
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว