เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะลัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว,   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะลัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)
.......................................................
   เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 114 รายการ
จำนวนเงิน 255,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะสัง)จำนวน 75 รายการ จำนวนเงิน 141,100.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
3.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3               (บ้านหนองกะพ้อ) จำนวน 59 รายการ จำนวนเงิน 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
       ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน
       ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 481,100.-บาท                                                  
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                                                                                                                                                                       
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว                                           
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่ 16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2556
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะลัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว