เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ยกเลิกประกาศประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
       งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
                    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ราคาเริ่มต้นในการประมูล 3,025,611 บาท (สามล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยกำหนดขายเอกสารประมูลซื้อ ฯ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นั้น
 
                   เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดกำหนดขายเอกสารประมูลซื้อ ฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสนใจมาซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอยกเลิกประกาศประมูลซื้อ ฯ โครงการดังกล่าวข้างต้น และจะประกาศใหม่อีกครั้งในคราวต่อไป
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ     ณ     วันที่   29   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว