เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน แยกถนนเทศบาล 31 (ซอยบ้านนางจันทร์ นงพรมมา)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน แยกถนนเทศบาล 31 (ซอยบ้านนางจันทร์ นงพรมมา)
 
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน แยกถนนเทศบาล 31 (ซอยบ้านนางจันทร์ นงพรมมา) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เสรี มีชัย เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 47/2558 (สอบราคา)  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 249,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  19 ตุลาคม 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 14:30 น.
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน แยกถนนเทศบาล 31 (ซอยบ้านนางจันทร์ นงพรมมา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว