เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ริมสระน้ำศาลากลางบ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ริมสระน้ำศาลากลางบ้าน
ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
 
                      ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ริมสระน้ำศาลากลางบ้านชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา ราคากลาง 604,000 บาท (หกแสนสี่พันบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E25/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว            ผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง โดยเสนอราคา 602,500 บาท (หกแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.25
                                               
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ    ณ   วันที่   19   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2558

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ริมสระน้ำศาลากลางบ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว