เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
....................................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ดังนี้
1. ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 69,900 .- บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ก่อสร้างเสาธง ชนิดท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี พร้อมทาสี ขนาดความสูง 12.00 เมตร พร้อมฐาน คสล.ผิวทรายล้าง ขนาด 5.00 x 5.00 เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   2. ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) จำนวน 1 ต้น จำนวนเงิน 69,900 .- บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
                             - ก่อสร้างเสาธง ชนิดท่อเหล็กกลมอาบสังกะสี พร้อมทาสี ขนาดความสูง 12.00 เมตร พร้อมฐาน คสล.ผิวทรายล้าง ขนาด 5.00 x 5.00 เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                            
ในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  139,800.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ  
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
          8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในชุดละ 250.- บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556
                                     
                                               
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว