เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
------------------------------------------------
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจำนวน 8 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   1. นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ผสมฟลูออไรด์ ขนาด 200 ซีซี. ชนิดถุง ราคากลางถุงละ 6.58 บาท จำนวน 279,270 ถุง รวมเป็นเงิน 1,837,596.60  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)
                   2. นมยูเอชที รสจืด ผสมฟลูออไรด์ ขนาด 200 ซีซี. ชนิดกล่อง ราคากลางกล่องละ 7.82 บาท  จำนวน 151,920 กล่อง รวมเป็นเงิน 1,188,014.40 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)
 
ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,025,611 บาท (สามล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
 
                   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนี้
                   1. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
                   2. มีใบอนุญาตผลิตอาหาร
                   3. มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบจดทะเบียนอาหารหรือใบอนุญาตผลผลิตอาหารเฉพาะคราวของนมฟลูออไรด์
                   4. มีใบรับรองการผ่านเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (G.M.P.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยงานตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และต้องมีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในระยะเวลา 12 เดือน
                   5. มีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียนจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ตามมาตรการเฝ้าระวังตนเองของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตามที่ผู้ประกอบการนำส่งตรวจ ในรอบ 6 เดือน
                   6. มีหนังสือยืนยันว่าไม่มีหนี้ติดค้างชำระค่าน้ำนมโค หรือนมโรงเรียนกับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เกินกำหนดงวดชำระเงินที่ตกลงกันไว้
                   7. มีใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (G.M.P.) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมโคจากกรมปศุสัตว์ และหลักฐานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบจากกรมปศุสัตว์ที่ระบุว่าศูนย์รวบรวมน้ำนมโคที่ผู้ประกอบการรับซื้อมีเซลล์เม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) ไม่เกิน 1,000,000 เซลล์/ลบ.ซม. และมีปริมาณของแข็งรวม (Total solid) ไม่ต่ำกว่า 11.5% สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของตนเองและ/หรือรับซื้อน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมโคอื่น
                   8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษจากการถูกตัดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนจากภาคเรียนที่ผ่านมา

                                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้ 
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา                
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
 
                 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  www.sakaeocity.go.th
 
 
ประกาศ    ณ    วันที่   19    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว