เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

 
------------------------------------------------
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ลงวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 183,500.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                   
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว