เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

    รายละเอียดข่าว

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  13/2556
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
…………………………………..
 
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด 24 นิ้ว (พลอตเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 150,000.-
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                       - สามารถพิมพ์สีได้
                       - ใช้กำลังไฟฟ้า ขนาด 200-240 V (50/60Hz)
                       - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
                      2. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม แบบพกพา GPS จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                       - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่าหรือดีกว่า WxHxD : 2.3”x4.5”1.4”(5.8x11.4x3.5 cm)
                       - หน้าจอสีแบบสัมผัส (Transflective color TFT touchscreen) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
                         ความละเอียดไม่น้อยกว่า 240x400 pixels
- ถ่ายรูปดิจิตัสความละเอียดไม่น้อยกว่า หรือดีกว่า 3.2 ล้านพิกเซล ออโตโฟกัส ซูมขยาย 4
เท่า พร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดสถานที่ (Geotagged Pictures) ด้วย                High-sensitivity GPS
                       - เมนูภาษาไทย ใช้งานง่าย
                       - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน
 
                   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 
1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
      1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย        
                         1.2 แบบใบเสนอราคา
                          1.3 แบบสัญญาซื้อขาย ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
                          1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
                              (1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
                          1.5 บทนิยาม
           (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
      (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
          1.6 แบบบัญชีเอกสาร
           (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
           (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
 
 
 
 
 
 
                                                                        2/คุณสมบัติ.........
 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                      2.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
                      2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                      2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                      2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้                                          
                      2.5 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว                        2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                      2.7 บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
             2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
3. หลักฐานการเสนอราคา
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
                       3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาของการร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่น
    1. สำเนาใบทะเบียนพานิชย์
    2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
    3. ใบเสร็จรับเงินหรือสำเนา                                
    4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(1)
 
 
                                                                             3/ส่วนที่.....
                                                         
                      3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบ ในข้อ 1.6(2)
(4) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                               
 
                   4. การเสนอราคา
                      4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                      4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และส่งมอบ ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว
                      4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหรือหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
                       4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                      4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                   4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 7/2556    ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน              วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่  24  กรกฎาคม  2556 ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ
                    เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารสอบราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละ    รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะ
 
 
                                                                                                          4/กรรมการ....
 
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
                    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
 
                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป    
                    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
                      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
             5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น
             5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้
     (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใบหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”                             
     (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
     (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                             (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
                      5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
 
 
                                                                                                5/เทศบาล......
 
 
                      5.5“เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล”จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                   ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล”      มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                       5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 “เทศบาล” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                    ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
 
6. การทำสัญญาซื้อขาย
    6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงการซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้                            
    6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้ว เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้เทศบาลเมืองสระแก้ว ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
                             (1) เงินสด
                             (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
                             (3) หนังสือค้ำประกันของราคาภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
                             (4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และเอกสารประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบตามหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(2)
                             (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
 
 
                                                                                                6/หลักประกัน.......
 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
 
7. การซื้อขายและการจ่ายเงิน
          “เทศบาล”จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ                                 เสร็จเรียบร้อย โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เงิน 100% จำนวนเงิน 180,000.-บาท ของราคาตามสัญญาซื้อขาย จะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  เสร็จเรียบร้อย ดังนี้
   1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด 24 นิ้ว (พลอตเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                          - สามารถพิมพ์สีได้
                          - ใช้กำลังไฟฟ้า ขนาด 200-240 V (50/60Hz)
                          - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
   2. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม แบบพกพา GPS จำนวน 1 เครื่อง
                         - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่าหรือดีกว่า WxHxD : 2.3”x4.5”1.4”(5.8x11.4x3.5 cm)
                         - หน้าจอสีแบบสัมผัส (Transflective color TFT touchscreen) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
                           ความละเอียดไม่น้อยกว่า 240x400 pixels
 - ถ่ายรูปดิจิตัสความละเอียดไม่น้อยกว่า หรือดีกว่า 3.2 ล้านพิกเซล ออโตโฟกัส ซูมขยาย
        4 เท่าพร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดสถานที่ (Geotagged Pictures) ด้วย
        High-sensitivity GPS
                         - เมนูภาษาไทย ใช้งานง่าย
                         - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
                              ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน
 
 
8. อัตราค่าปรับ
    ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของพัสดุตามสัญญาซื้อขายต่อวัน
 
9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
    ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญา ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี...-...เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
 
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
     ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ …-… ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4(3) หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  ประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(3) ให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น
 
 
                                                                                      7/ข้อสงวน.....
                                                         
 
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
                        11.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (242) หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (466) หากเทศบาลเมืองสระแก้วไม่มีเงินรายได้เพียงพอเทศบาลฯ สามารถประกาศยกเลิกการประมูลดังกล่าวได้ โดยผู้ชนะการเปิดซองสอบราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น      จากเทศบาลฯ มิได้
                        11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการสอบราคาแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
        (1) แจ้งการสั่งหรือการนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้    
                           (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ เว้นแต่จะไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น                                                                           (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2) ผู้ขายจะต้องรับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี            
                      11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะริบหลักประซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                      11.4 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
 
 
 
   วันที่  9  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว