เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)
 
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เมธัส ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 54/2558 (สอบราคา)  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 337,000.-บาท(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  25 กันยายน 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  29 กันยายน 2558 เวลา 13:00 น.
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว