เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

    รายละเอียดข่าว


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
.......................................................
                    เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ดังนี้
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาด 24 นิ้ว (พลอตเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                       - สามารถพิมพ์สีได้
                       - ใช้กำลังไฟฟ้า ขนาด 200-240 V (50/60Hz)
                       - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี      
                          ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน
                         ราคากลางในการจัดซื้อ 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                           
                   2. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม แบบพกพา GPS จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                       - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่าหรือดีกว่า WxHxD : 2.3”x4.5”1.4”(5.8x11.4x3.5 cm)
                       - หน้าจอสีสัมผัส (Transflective color TFT touchscreen) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
                         ความละเอียดไม่น้อยกว่า 240x400 pixels
                       - ถ่ายรูปดิจิตัสความละเอียดไม่น้อยกว่า หรือดีกว่า 3.2 ล้านพิกเซล ออโตโฟกัส ซูมขยาย 4
      เท่า พร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดสถานที่ (Geotagged Pictures) ด้วย High-
      sensitivity GPS
                       - เมนูภาษาไทย ใช้งานง่าย
                       - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี                                             
                          ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน
                          ราคากลางในการจัดซื้อ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
                                                                                          
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                   5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                                                                                                          2/คู่สัญญา.....
-2-
 
          8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กรกฎาคม  2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม  2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 25 กรกฎาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว                                           
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว