เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย)
 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 1
 
------------------------------------------
 
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E5/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 จำนวนเงิน 7,728,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้าง ได้ขอส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   งวดที่ 1 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,545,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - ถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างฐานราก,เสา,คาน ชั้นล่าง แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างคาน,พื้นชั้นลอย แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

                 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ   ณ   วันที่  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว