เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง       ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8
 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)
 
................................................
 
         ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม) ลงวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 337,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ซอยหลังหมู่บ้านนิตตาโฮม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว