เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง
 
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 30/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 324,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  22 มิถุนายน 2558 นั้น
 
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  23 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว