เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง       สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
               พร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ครั้งที่ 2
.........................................................
 
เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
                   - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
- คุณลักษณ์เฉพาะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ปี 2556 รายละเอียดดังนี้
                             1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า
                             2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
                             3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
                             4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
                             5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
                                      - ชนิดแขวน
                             6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
                             7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
                                       (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
                                                1.1 สวิตช์ 1 ตัว
                                                1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
                                                1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(รายละเอียดการติดตั้งตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด) ราคากลางในการสอบครั้งนี้ 204,300.- บาท (สองแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อขายดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่         3 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่                        2 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว