เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์  ภูมิเขต)
 
.................................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์  ภูมิเขต)   ลงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 133,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว