เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 5 รายการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำรวจ             จำนวน 5 รายการ
.......................................................
                  เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1
รายการ และครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 5 รายการ ดังนี้
                    1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวนเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
                      1.1 แผงสวิทช์ 1 อัน
                      1.2 โวลฺท์มิเตอร์ 1 อัน
                      1.3 แอมมิเตอร์ 1 อัน
                      1.4 หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
                      1.5 สวิทช์ ปิด-เปิด หลอดไฟ 1 อัน
                      1.6 คัตเอาต์ 1 อัน
                      1.7 ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
                      1.8 ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน
                             ระยะเวลาส่งมอบภายใน  30 วัน
                             (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)       
                   2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 425,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
                      2.1 กล้องประมวลผล Total Statio จำนวน 1 กล้อง จำนวนเงิน 400,000.-บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                          - เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะทางอยู่ในเครื่องเดียวกันและใช้แกนร่วมกันแบบ                                 อิเล็กทรอนิกส์
                          - มีกำลังขยายภาพ 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 40 มิลลิเมตร
                          - บันทึกข้อมูลสำรวจได้ไม่น้อยกว่า 20,000 จุด
                          - ภายในตัวกล้องมีหน้าจอแสดงผลหน้าจอและมีโปรแกรมคำนวณพิเศษงานพิกัดชั้นสูง                         ติดตั้งในตัวกล้อง
                          - สามารถป้องกันน้ำเข้าได้มาตรฐานIP44หรือดีกว่า พร้อมชุดปริซึม 1 ดวง พร้อมเป้าเล็ง                      แท่นตั้ง
                          - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด
                     2.2 เครื่องมือวัดระยะแบบดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 5,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                          - ช่วงการวัดได้ตั้งแต่ : 0.3-50 เมตร (165 ฟุต)
                          - ค่าความละเอียด : 0.001 เมตร
                          - ค่าความถูกต้อง : + 2 มิลลิเมตร
                          - ความเร็วในการวัดผล : 0.5 วินาที
                     2.3 เครื่องวัดระยะทางแบบล้อหมุน (ดิจิตอล) ชนิดเดินตาม ที่ใช้วัดพื้นที่ผิวแข็งสำหรับใช้งานทั้งภายนอก และภายใน ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรงไม่เสียหาย จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 10,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                          - สามารถวัดระยะได้ ตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 10 กิโลเมตร
                          - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
                          - ชนิดของล้อเป็นแบบล้อเดี่ยว
                          - ตัวหยุดล้อ มีขาตั้งสำหรับวางค้ำล้อ
                          - มีความยาวของล้อเมื่อหุบเก็บ 795 มิลลิเมตร
                          - ความยาวเมื่อกางออก 1,090 มิลลิเมตร
                     2.4 ไม้สต๊าฟอลูเนียมแบบชักยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 5,000.-บาท
                     2.5 ขาตั้งกล้องสำรวจ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 5,000.-บาท                          
                                      ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  7 มิถุนายน  2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 18  มิถุนายน  2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 19 มิถุนายน  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึง                    วันที่ 18 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2556
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 5 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว