เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
................................................
            
                เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) มีรายละเอียดดังนี้
                   1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 688,000.-บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพัน-  บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                   - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
                   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.
                   - มีเกียร์ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
                   - มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (CAB)
                   - เป็นกระบะสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กันลอยขีดข่วน)
                   - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
                   - ล้ออัลล์ลอย ขนาดล้อ 15 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ                                               ตามมาตรฐานผู้ผลิต
                   - มีระบบเซ็นทรัลล๊อค
                   - ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
                   - มีระบบเครื่องเสียงซีดี
                   - พวงมาลัยมีระบบพาวเวอร์ผ่อนแรง                                                                                     - มีไฟตัดหมอก
                   - มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์                     
                   - น้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
                   - การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
                   - พ่นตราสัญลักษณ์ตามเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
                   - ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
                   2. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                   - รถยนต์ส่วนกลางเป็นแบบเอนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
                   - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี.
                   - พวงมาลัยพาวเวอร์ คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง                                                                                
                   - ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 2 จุด ด้านคนขับและโดยสารตอนหน้า ระบบเบรก ABS
                   - ล้ออัลลอยด์
                   - มีระบบเซ็นทรัลล๊อก
                   - มีเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ
                   - ติดตั้งฟิล์มกันแสง ด้านหน้า 40 % ด้านข้าง 60 %
                   - มีระบบเครื่องเสียงซีดี จำนวน 1 แผ่น
                   - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
                   - อุปกรณ์ประจำรถยนต์พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
                   - น้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์
                   - มีคู่มือการใช้รถพร้อมจดทะเบียนรถยนต์
                   - การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
                   - พ่นตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี
                   - ระยะเวลาส่งมอบ 30 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
                   5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
                   6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้อบงครบถ้วนสาระสำคัญ
                   8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurment:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                                                          
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้
                  
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  30  พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
                    กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 11 มิถุนายน  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
                             ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2556
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว