เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือพัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง       สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือพัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว
.........................................................
 
เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือพัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พัดลมขนาดใบพัดกว้าง 24 นิ้ว จำนวน 2 ใบพัด
                   - สามารถสร้างปริมาณลมสูงสุด 6,495 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
                   - ระบบการสร้างไอน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมีความเร็วรอบของจานหมุนสร้างไอน้ำ 4,200 รอบต่อนาที
                   - ปรับระดับความแรงลมได้ 3 ระดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัดลมส่ายได้ 90 องศา
                   - ครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งาน 40 ตร.ม.
                   - ระบบไฟฟ้า 220 Volt , 50 Hz , กำลังไฟฟ้า 300 W
                   - มีวาล์วสามารถปรับปริมาณของไอน้ำตามที่ต้องการได้
                   - มีถังน้ำในตัวบรรจุน้ำได้ 30 ลิตร สามารถพ่นไอน้ำต่อเนื่องได้นานกว่า 6 ชั่วโมง ต่อการเติมน้ำ 1 ครั้ง ถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับระบายน้ำทิ้ง
                   - ควบคุมการทำงานระบบด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
                   - มีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องมองเห็นชัดเจน และไฟสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณน้ำในถังน้อยกว่าที่กำหนด
                   - มีระบบหยุดการทำงานของปั๊มน้ำและระบบสร้างไอน้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณน้ำในถังน้อยกว่าที่กำหนด
                   - มีระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี
                   - สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวกมีล้อ 4 ล้อ และสามารถล็อคล้อได้ สามารถเลือกช่วงเวลาเปิด – ปิดไอน้ำได้ตามค่าที่กำหนด
                   - มีระบบตรวจจับความชื้นในอากาศพร้อมระบบหยุดการทำงานของไอน้ำอัตโนมัติ เมื่อความชื้นเกินค่าที่กำหนด
                   - มีระบบสร้างประจุลบเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
                   - ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มอก.
                   - รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี ฟรีอะไหล่และค่าบริการ
 
ราคากลางในการสอบซื้อครั้งนี้ จำนวนเงิน 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่                       31 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2556
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือพัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว