เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบ สิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
                                            .........................................................
 
               ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้
              1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 คน โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังนี้
          ก. กำหนดวันทำงานปกติ 
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ 5 วัน)
          ข. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
          ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                   1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
                   2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้
                             - งานการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง การดัดแปลง การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                             - งานออกแบบเขียนแบบ เกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ การกำหนดรายการก่อสร้าง การออกแบบและประมาณราคา ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                             - งานการสำรวจ ควบคุม  ตรวจสอบ การขุดและถมดิน หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                             - งานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
                             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกำหนด
                   3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
          ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ 
อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 29/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
                   ราคากลาง                     180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง              200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 29/2556
 
                 2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน จำนวน 5 คน โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังนี้
          ก. กำหนดวันทำงานปกติ 
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ 6 วัน)
          ข. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
          ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                   1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
                   2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ  ดังนี้
                             - งานสำรวจไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง  หรือรับแจ้งเกี่ยวกับไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง
                             - งานดูแล  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาไฟฟ้า  ประกอบ  ปรับปรุง  ติดตั้งไฟฟ้า  ในเขตเทศบาล ได้แก่  ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก  วงเวียน  สะพาน  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ชุมชน  ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง  รวมถึงสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น  ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
                             - งานบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
                             - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ  เช่น  งานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานประเพณี  หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกำหนด 
                   3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
          ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 30/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
                   ราคากลาง                     180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง              200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 30/2556
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2556
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบ สิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว