เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด
เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่                                               .........................................................
 
ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่ ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 33 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,188,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดดังนี้
 
ก. งานรักษาความสะอาด จำนวน 21 คน
 
                    1. กำหนดวันทำงานปกติ 
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ  7  วัน)
 
                    2. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                             2.1 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.2 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันเสาร์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 6  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.3 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันอาทิตย์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 3  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                    จุดที่ 1  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดด้านนอก
                    จุดที่ 2  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึงร้านเจ้แป๊ด และถนนรอบตลาดสดด้านใน
                    จุดที่ 3  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                    จุดที่ 4  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
                    จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า
                    จุดที่ 6  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้ำเย็น
                    จุดที่ 7  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนนเทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว)
                    จุดที่ 8  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 9  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า  หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส
                    จุดที่ 10  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 11  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 12  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 13  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1
                    จุดที่ 14  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว
                    จุดที่ 15  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
                    จุดที่ 16  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว
                    จุดที่ 17  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
                    จุดที่ 18  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว
                    จุดที่ 19  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า)
                    จุดที่ 20  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้าถึงวงเวียนสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
                    จุดที่ 21  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว(นอกรั้วอาคารสำนักงาน)
                             - ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                             - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                    4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                             - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
 
          ข งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จำนวน 12 คน
                    1. กำหนดวันทำงานปกติ 
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน)
                    2. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                             2.1 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.2 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันเสาร์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                             2.3 กำหนดเวลาทำงานปกติ  วันอาทิตย์
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 3  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
                    3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                    ชุดที่ 1  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ฝั่งซ้ายถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าร้าน  คักอีหลี ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บ้านเอื้ออาทร ปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ และร้านอาหารดู๋ดี๋ และฝั่งขวาถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ถึงทางเข้าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุ บริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร้านเนื้อย่างมาลัย ปั้มเอสโซ่ และตั้งแต่ถนนเทศบาล 17 บ้านหัวกุญแจ ถึงร้านแว่นบิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าซอย 17/3, 17/4, 17/5 หมู่บ้านสุขจินต์ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแต่หน้าร้านเซเว่น ถึงหน้าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย  1, 2 และ 3
                    ชุดที่ 2  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ท่าจอดรถสายวังน้ำเย็น  ถนนเทศบาล 19 ถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง เข้าซอยบ้านดาบตู้ถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 ถนนเทศบาล 31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนนเทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่บ้านร่มรื่น หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค หมู่บ้านธงชัย หมู่บ้านพรนิมิต ห้างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร์  โรงเรียนชุมชนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                    ชุดที่ 3  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เข้าสำนักงานที่ดิน บ้านคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  ชุมชนย่อยที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและบ้านพักข้าราชการ ค่ายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย (รวม 7 ซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านคลองปูน ออกจากชุมชนย่อยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสำนักงานบริการโทรศัพท์ ถึงร้านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
                    ชุดที่ 4  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ถนนเทศบาล  1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บ้านหนองเสม็ดเหนือ บ้านลัดกะสังเหนือ บ้านลัดกะสัง หมู่บ้านประสพโชค ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว  สระแก้ว – สระขวัญ 1 สระแก้ว – สระขวัญ 2 บ้านคลองจาน บ้านสวนตาลวิว ศูนย์โตโยต้าและหมู่บ้านบริเวณด้านหลัง โคกกำนัน หมู่บ้านหลังปั๊มน้ำมันบางจาก ปั้ม PT โรงฆ่าสัตว์ หมู่บ้านเย็นจิตต์ สวนน้ำ  และศูนย์ Honda
                    - ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีงานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                    - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                    4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
          - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 26/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
                   ราคากลาง                           1,188,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง           1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 26/2556
 
2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ จำนวน 12คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดดังนี้
ก. กำหนดวันทำงานปกติ 
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ 6 วัน)
 
                    ข. กำหนดเวลาทำงาน
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                      1. พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  และบริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ถนน และบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล
                             - ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด
                             - เพาะ ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสำนักงานเทศบาล
                             - ฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้ารอบอาคารสำนักงานเทศบาล
                      2.  สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ถนน รอบสระน้ำ
                             - ตัดหญ้า ถอนวัชพืช พร้อมเก็บกวาด
                             - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - ฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้ำ
                             - ทำความสะอาดสระน้ำ เก็บขยะในสระน้ำ
                             - ทำความสะอาดห้องน้ำในสวนสาธารณะ
                      3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแต่หน้าปั้ม ESSO ไปจนถึงสี่แยกสระแก้ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน้าศูนย์ ISUZU)
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง 
                             - ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด
                             - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
                      4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
                             - ตัดหญ้าสนามเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บกวาด
                             - ตัดแต่งต้นไม้ริมสนามโดยรอบ
                             - ทำความสะอาดห้องน้ำในสนามกีฬา
                      5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
                             - ตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด
                             - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
                              - ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด
                             - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
                             - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                             - ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
                             - จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
                      6. หมู่บ้านเอื้ออาทร
                             - ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ริมถนน รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด
                      7. พื้นที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - ตัดหญ้าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) และถนนในเขตชุมชนย่อย พร้อมเก็บกวาด
                      8. ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                      9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
 
                    ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
          - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 27/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
                   ราคากลาง                     432,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ค่าเอกสารประมูลจ้าง              400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 27/2556
 
3. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  จำนวน 10 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดดังนี้
ก. กำหนดวันทำงานปกติ 
                             ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ 5 วัน)
 
                    ข. กำหนดเวลาทำงานปกติ
                   ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                    หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 
                    ค. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                      1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
                      2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  ดังนี้
                             - งานเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำ
                             - งานเกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้ำ
                             - งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
                             - งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้ำ
                             - งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกำหนด
                      3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ  ดังนี้
                             - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ ได้แก่ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานประจำปี งานวันสำคัญต่างๆ หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้องดำเนินการเป็นต้น
                             - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม งานจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ เป็นต้น
                             - งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้แก่ ตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ริมทาง ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่บ้านเรือน ไล่ต่อแตนงานแบกหามหรืองานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเป็นต้น
                             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกำหนด
                      4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
 
                    ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                             - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                             - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 28/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
                   ราคากลาง                     360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง              300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา           4 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 28/2556
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556
 
 
             (นายตระกูล   สุขกุล)
             นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว