เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
....................................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดดังนี้
            1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนเทศบาล 17  ซอย 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 240 ท่อน  บ่อพัก ขนาด 1.00 X 1.30 เมตร จำนวน 18 บ่อ ขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
             ราคากลาง                                620,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
             ค่าเอกสารสอบราคา                 1,200.- บาท
             กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         60 วัน
              เอกสารแนบท้าย เลขที่ 16/2556
 
             2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 26 (ซอยบ้านนางทองใบ  สุวรรณศร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 4 ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                 ราคากลาง                           115,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                 ค่าเอกสารสอบราคา                230.- บาท
                 กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         45 วัน
                 เอกสารแนบท้าย เลขที่ 17/2556
 
             3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 26 (ซอยบ้านนางอำไพ  พรมที) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร  จำนวน  2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน  รวมทั้งสิ้น 8 ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                 ราคากลาง                           205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)
                 ค่าเอกสารสอบราคา                400.- บาท
                 กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         45 วัน
                 เอกสารแนบท้าย เลขที่ 18/2556
 
            4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ แบบรางยู ถนนเทศบาล 21 ซอย 3    (ซอยบ้านนายอำพล  อุทิศธรรมกุล) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร        ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางยู กว้าง 0.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร พร้อมฝาราง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                 ราคากลาง                           554,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                 ค่าเอกสารสอบราคา                1,100.- บาท
                 กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         60 วัน
                 เอกสารแนบท้าย เลขที่ 19/2556
 
            5. โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เทคอนกรีตทับหน้าคอนกรีตเดิม หนา 0.07 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร หรือมีพื้นทีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,049 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                 ราคากลาง                           456,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                 ค่าเอกสารสอบราคา                900.- บาท
                 กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         60 วัน
                 เอกสารแนบท้าย เลขที่ 20/2556
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,950,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   5.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ  
                   6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
                  

                          ประกาศ  ณ  วันที่ 28 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2556
                                     
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว