เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง      สอบราคาโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน
                                            .........................................................
 
               ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง/คัน พร้อมคนขับรถและพนักงานประจำรถ รวม 2 คน/คัน ระยะการใช้งานไม่เกิน 5 ปี (รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 294,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินรายได้
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 15/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 6 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2556 2555 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
 
                    ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2556
 
 
 
(นายตระกูล   สุขกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว