เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง       สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
.........................................................
 
       เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จำนวน 20 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  26,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 CORE)  และมีความเร็ว               สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.4 GHz  และมีหน่วยความเร็วของหน่วยความจำ  หรือ   
HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,600 MHz  จำนวน  1  หน่วย
   -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า  512  MB
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  disk)  ชนิด  SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB   
     จำนวน  1  หน่วย
   -มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จำนวน  1  หน่วย
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  10/100/1,000 Mbps  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
   - มีจอภาพแบบ LCD มี contrast  Ratio ไม่น้อยกว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว  จำนวน  1  หน่วย
     *กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ  2555
2.  เครื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  (25 หน้า/นาที)  ราคาเครื่องละ  8,400.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องพิมพ์
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  25  หน้าต่อนาที
    - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    - มี Interface แบบ  1xParallel  หรือ  1Xusb  2.0 หรือดีกว่า
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,legal ชนิด Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
*กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ  2555
3.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM1 ชุดติดตั้งราคา           3,800.-บาท
*กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ  2555
4.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  ตัว  ตัวละ  1,500.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
     -  มีขนาด 60X80 cm.
     -  โต๊ะคอมพิวเตอร์โล่ง  ผิว PVC  ทั้งตัว
     -  มีถาดวางแป้นพิมพ์
     - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9002 และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5.  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์  จำนวน  1  ตัว  ตัวละ  1,500.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีขนาด 60X80 cm.
    - โต๊ะคอมพิวเตอร์โล่ง  ผิว PVC  ทั้งตัว
    -เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9002และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6.  เก้าอี้คอมพิวเตอร์  จำนวน  20  ตัว  ตัวละ  635.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - เก้าอี้สำนักงานแบบซ้อนเก็บได้
   - ชิ้นส่วนที่นั่งและพนักพิงเป็นพลาสติกโพลีโพพีลีนเบาะหุ้มผ้า หรือ  PVC
   - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานISO 9002 และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตหกรรม
7.  เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด  30,000 บีทียู  จำนวน  2  เครื่องละ 37,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   -  มีระบบฟอกอากาศ
   -  มีระบบตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติ
   - ระบบเร่งทำความเย็น
   - แสดงเวลาที่รีโมทคอนโทรล
   - มีฟังก์ชันหน่วยความจำ
   - มีระความชื้นแยกอิสระ
   - ปรับความแรงลมได้ 4 ระดับ
   - มีระบบแสดงความผิดปกติทางหน้าจอ
   - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9002 และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 *กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ  2555
8.จอภาพแบบ  LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ราคา 3,100.-บาท จำนวน 5  จอภาพ
คุณลักษณะพื้นฐาน
   -  มีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว
   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า  1,366X768  Pixel
   - มี  Refresh  Rate ไม่น้อยกว่า  60 Hz                                         
*กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ  2555
     กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน  30  วัน  (พร้อมติดตั้ง)

      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อขายดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์   2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  ถึงวันที่   27  กุมภาพันธ์  2556  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
           กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่  28   กุมภาพันธ์  2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว   
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,600.- บาท ( หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่  27   กุมภาพันธ์  2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111
 
   
                             ประกาศ  ณ วันที่   12    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2556
 
 
 
                                                        (นายตระกูล  สุขกุล)
                                                    นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว